DESPRE CIPAM SRL

CENTRUL DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ  AL AUDITORILOR “CIPAM” SRL, a fost fondat la data de 18.08.1999, Certificat de inregistrare de stat seria:A nr: 150256 eliberat la 26.10.1999, fondator Asociatia Auditorilor si Societatilor de Audit “AFAM” (cota 100%).  Conform prevederilor legale  “CIPAM” SRL a fost reinregistrata  de Camera Înregistrarii de Stat la data de 29.06.2005, cu atribuirea codului fiscal:1005600031550, fapt confirmat prin eliberarea Certificatului de Înregistrare MD 0033700 din 29.06.2005.

Pentru desfasurarea activitatii sale in cîmpul legal, “CIPAM” SRL a obtinut Autorizatie provizorie pentru activitatea in domeniul invatamintului (desfasurarea activitatii de de instruire in invatamintul pentru adulti), seria 00, nr 0307, eliberata de Ministerul Invatamintului al Republcii Moldova, la data de 18.01.2000, valabila pina la data de 18.01.2005. Ulterior “CIPAM” SRL a obtinut Licenta seria: A MMII, nr. 023475, eliberata la data de 16.01.2007 si valabila pina la data de 16.01.2012 pentru desfasurarea activitatii de invatamint pentru adulti, cu denumirea cursurilor „ Instruirea si perfectionarea auditorilor  (auditul general al agentilor economici/auditul financiar” 120 ore). Odata cu radierea licentierii pentru instruirea profesionala continua a adultilor si alte forme de invatamint, Programele de studii, elaborare in fiecare an, au fost aprobate/coordonate de Ministerul Învataminutlui al RM si Ministerul Finantelor al RM, coform dispozitiilor legale ale perioadei 2012-2017. Actualmente Centrul îsi desfasoara activitatea in baza Programului de studii coordonat cu Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Ministerul Finanțelor si Consiliului de Supraveghere Publică a Auditului.  Deasemenea, intru respectarea HG nr 193 din 24.03.2017 “pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților”, CIPAM SRL a acreditat programul de studii la ANACEC, obținînd  Certificat de evaluare externa a calitatii nr 000228, emis la data de 10.12.2018 si valabil pentru o perioada de 3 ani.

REGLEMENTAREA LEGALĂ A INSTRUIRII PROFESIONALE CONTINUI

Instruirea profesională continuă a auditorilor se efectuează în scopul menţinerii şi ridicării nivelului de calificare şi aptitudinilor profesionale.Conform prevederilor Deciziei CSPA  nr.16 din 14.08.2019 “privind aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor”, auditorul este obligat să-şi ridice nivelul de calificare, începînd cu anul următor anului înregistrării în Registrul public al auditorilor, urmînd un curs de instruire cu durata de 40 de ore academice, pe o perioadă de 12 luni consecutive, cu excepția perioadei de suspendare a activității conform prevederilor art.13 alin.(1) lit.a) și b) al Legii nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, prin:

  1. a) participarea la cursuri organizate de organizaţiile şi instituţiile de instruire profesională continuă a auditorilor din Republica Moldova sau organizaţiile şi instituţiile internaţionale din domeniu, în scopul ridicării nivelului de calificare în domeniul profesional (audit, contabilitate, management financiar, drept);
  2. b) participarea la seminare, congrese sau conferinţe din domeniul profesional, organizate atît la nivel naţional, cît şi internaţional – se echivalează cu cîte 4 ore pentru fiecare participare. Confirmarea orelor se va face prin prezentarea documentului care atestă participarea efectivă la eveniment;
  3. c) publicarea unei cărţi în domeniul profesional (audit, contabilitate, fiscalitate) – se echivalează cu 20 ore;
  4. d) publicarea materialelor de specialitate – se echivalează cu 4 ore/publicaţie. Confirmarea acestor ore se va face dacă publicaţia va avea minimum 3 pagini.

Numărul anual de ore care trebuie acumulate de către auditor cu scopul instruirii profesionale continue este de minimum 40 ore academice din care minimum 10 ore în domeniul auditului. Pentru activităţile enumerate la lit.b), c) şi d) se acordă maximum 20 ore din totalul de 40 ore necesare, iar restul va fi acumulat prin participarea la cursurile de instruire profesională.

Confirmarea orelor de instruire profesională continuă acumulate conform cerinţelor stipulate la lit.b), c) şi d) se face în mod individual de fiecare auditor prin prezentarea secretarului Comisiei a dovezilor de acumulare a orelor respective, nu mai tîrziu de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar.

Instruirea profesională continuă a auditorilor la nivel național se efectuează conform programelor elaborate de către organizațiile și instituțiile de instruire profesională continuă, coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și  Consiliu.

Programul va conţine subiecte din disciplinele audit (minimum 20 de ore), contabilitate, management financiar şi drept, ţinînd cont de modificările şi completările operate în legislaţie (cu indicarea numărului corespunzător de ore academice, duratei și  locului instruirii).

Organizaţiile şi instituţiile de instruire profesională continuă prezintă Consiliului pentru coordonare programul anual de instruire profesională continuă a auditorilor pînă la 1 noiembrie a perioadei de gestiune. Programul prezentat ulterior datei-limită nu va fi examinat şi coordonat.

Auditorilor, care au urmat cursurile de instruire profesională continuă şi au susţinut testele de verificare a cunoștințelor, li se eliberează certificate corespunzătoare privind instruirea profesională continuă.

Organizaţiile şi instituţiile de instruire profesională continuă a auditorilor din Republica Moldova pînă la 31 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar prezintă secretarului Comisiei pe suport de hîrtie şi în formă electronică, informaţia privind instruirea profesională continuă a auditorilor, cu indicarea următoarelor date:

  1. a) denumirea organizaţiei sau instituţiei de instruire profesională;
  2. b) sediul, numărul de telefon, conducătorul acesteia;
  3. c) numele şi prenumele profesorilor;
  4. e) numele şi prenumele auditorului;
  5. f) numărul şi data eliberării certificatului de instruire;
  6. g) numărul de ore frecventate de auditor.

După generalizarea datelor privind desfăşurarea instruirii profesionale continuă a auditorilor, secretarul Comisiei prezintă Consiliului, nu mai tîrziu de 1 martie a anului ce urmează după anul pentru care se prezintă informaţia, lista auditorilor care nu au petrecut instruirea profesională continuă.

Lista organizaţiilor şi instituţiilor de instruire profesională continuă se ţine de către  Consiliu în limba română, în forma electronică şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.

Lista organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă a auditorilor se plasează anual pe pagina web oficială a Consiliului, conform situaţiei din 1 ianuarie, şi se actualizează pe măsura survenirii modificărilor. Monitorizarea procesului de instruire profesională continuă a auditorilor se organizează de către Consiliu.

PROCESUL DE INSTRUIRE

Cursurile  de instruire  profesională continua a  auditorilor, conform pragramului  acreditat in anul 2018 si actualizat pentru anul 2020, organizate de  CIPAM SRL,  vor avea  durata de – 44 ore  academice. Instruirea profesională continuă a auditorilor va fi efectuată în fiecare an prin intermediul a doua sesiuni de bază, fiecare cu data de 3 zile. Prima sesiune (20 ore) va avea loc în lunile mai sau iunie, iar sesiunea a II (24 ore) în lunile noiembrie sau decembrie. Testul de examinare se va susține în forma scrisă în luna noiembrie sau decembrie a anului de gestiune, imediat după finisarea sesiunii a II-a. Formanților (auditorilor) care au sustinut testul scris li se va elibera certificate privind absolvirea cursului de instruire profesională continuă în volum de 44 ore.

Costul cursurilor  se va stabili pentru fiecare sesiune aparte. Inregistrarea va avea loc in baza formularului de inregistrare si prezentarii ordinului de plata in ziua organizarii cursurilor.

Iscrierea la cursuri la tel: 068431117, (022)22-06-40.Rechizite bancare: BC Moldova-Agroindbank fil M. Costin, AGRNMD2X710, IBAN: MD42AG000002251204015851, cf:1005600031550.

Certificat de acreditare                Certificat de inregistare

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz