Norme de Instruire Profesionala Continua a Auditorilor

HOTĂRÎRE Nr. 1450 din  24.12.2007

“cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI
din 16 martie 2007 privind activitatea de audit”

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.1450
din 24 decembrie 2007

 

REGULAMENTUL
cu privire la certificarea auditorilor

I. Dispoziţii generale

X. Instruirea profesională continuă a auditorilor

 

74.Instruirea profesională continuă a auditorilor se efectuează în scopul menţinerii şi ridicării nivelului de cunoştinţe şi aptitudinilor profesionale pe care le au auditorii.
75. Auditorul este obligat în fiecare an, începînd cu anul următor după anul primirii certificatului de calificare al auditorului, să-şi ridice nivelul de calificare prin:
a) participarea la cursuri organizate de organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă din Republica Moldova sau organizaţiile şi instituţiile internaţionale din domeniu, în scopul ridicării nivelului de calificare în domeniul profesional (audit, contabilitate, management financiar, drept);
b) participarea la seminare, congrese sau conferinţe din domeniul profesional, organizate atît la nivel naţional, cît şi internaţional – se echivalează cu cîte 4 ore pentru fiecare participare. Confirmarea orelor se va face prin prezentarea documentului care atestă participarea efectivă la eveniment;
c) publicarea unei cărţi în domeniul profesional (audit, contabilitate, fiscalitate) – se echivalează cu 20 ore;
d) publicarea materialelor de specialitate – se echivalează cu 4 ore/publicaţie. Confirmarea acestor ore se va face dacă publicaţia va avea minimum 3 pagini.
Numărul anual de ore care trebuie acumulate de către auditor cu scopul instruirii profesionale continue este de minimum 40 ore academice. Pentru activităţile enumerate la lit.b), c) şi d) se acordă maximum 20 ore din totalul de 40 ore necesare, iar restul va fi acumulat prin participarea la cursurile de instruire profesională.
Confirmarea orelor de instruire profesională continuă acumulate conform cerinţelor stipulate la lit. b), c) şi d) se face în mod individual de fiecare auditor prin prezentarea secretarului Comisiei a dovezilor de acumulare a orelor respective, nu mai tîrziu de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar.
[Pct.75 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
75¹. Auditorii care au participat la cursurile de instruire profesională continuă desfăşurate de către organizaţiile şi instituţiile internaţionale din domeniu confirmă orele de instruire în baza documentului care confirmă participarea şi care trebuie sa includă cel puţin următoarele:
a) denumirea organizaţiei/ instituţiei care a organizat cursul;
b) numele de familie şi prenumele auditorului;
c) tematica cursului;
d) numărul de ore.
Confirmarea orelor de instruire profesională continuă la nivel internaţional se face în mod individual de fiecare auditor prin prezentarea secretarului Comisiei a documentelor confirmative în original şi copie, nu mai tîrziu de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar.
    [Pct.751introdus prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
76. Instruirea profesională continuă a auditorilor la nivel naţional se efectuează conform programului elaborat anual de către organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă pentru anul calendaristic următor, coordonat cu Ministerul Finanţelor şi aprobat de Ministerul Educaţiei pînă la 31 decembrie.
   [Pct.76 alineat în redacţia HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
Programul va conţine subiecte din disciplinele audit (minimum 20 de ore), contabilitate, management financiar şi drept, ţinînd cont de modificările şi completările operate în legislaţie (cu indicarea numărului corespunzător de ore academice, duratei, locului instruirii şi regimului de lucru).
  [Pct.76 alineat modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
Organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă prezintă Ministerului Finanţelor pentru coordonare programul de instruire profesională continuă a auditorilor pînă la 1 noiembrie. Programul prezentat ulterior datei-limită nu va fi examinat şi coordonat.
   [Pct.76 alineat introdus prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
Programul de instruire profesională continuă a auditorilor coordonat de Ministerul Finanţelor se prezintă spre aprobare Ministerului Educaţiei pînă la 1 decembrie.  Programul  prezentat  ulterior datei-limită nu va fi examinat şi aprobat.
 [Pct.76 alineat introdus prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
[Pct.76 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

761. Organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă a auditorilor care nu au coordonat şi aprobat programul de instruire în termenele stabilite la punctul 76 al prezentului Regulament, nu pot efectua instruirea profesională continuă a auditorilor  conform prevederilor literei f) articolul 15 al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit şi sînt radiate din Registrul organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă. Instruirea profesională efectuată de către auditori la astfel de organizaţii şi instituţii  se consideră nulă.
   [Pct.761 introdus prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
77. Auditorilor, care au urmat cursurile de instruire profesională continuă şi au susţinut probele de instruire, li se eliberează certificate corespunzătoare privind instruirea profesională continuă.
78.Organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă din Republica Moldova pînă la 31 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar prezintă secretarului Comisiei pe suport de hîrtie şi în formă electronică, informaţia privind instruirea profesională continuă a auditorilor, cu indicarea următoarelor date:
a) denumirea organizaţiei şi instituţiei cu instruire profesională;
b) sediul, numărul de telefon, conducătorul acesteia;
c) numele de familie şi prenumele profesorilor;
    [Pct.78 lit.d) exclusă prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
e) numele de familie şi prenumele auditorului;
f) numărul şi data eliberării certificatului de instruire;
g) numărul de ore frecventate de auditor.
După generalizarea datelor privind desfăşurarea instruirii profesionale continuă a auditorilor, secretarul Comisiei prezintă Consiliului, nu mai tîrziu de 1 martie a anului ce urmează după anul pentru care se prezintă informaţia, lista auditorilor care nu au petrecut instruirea profesională continuă, nu mai tîrziu de 1 martie a anului ce urmează după anul pentru care se prezintă informaţia.
 [Pct.78 alineat modificat prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
[Pct.78 în redacţia HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]

79. Registrul organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă se ţine de Secţia reglementări în activitatea de audit a rapoartelor financiare a Ministerului Finanţelor în limba de stat, în forma electronică şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.
    [Pct.79 modificat prin HG238 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.303]
791. Registrul organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă a auditorilor cuprinde:
a) numărul curent al înscrierii;
b) denumirea organizaţiei, instituţiei cu instruire profesională;
c) sediul şi numărul de telefon al organizaţiei, instituţiei cu instruire profesională;
d) numele şi prenumele conducătorului.
Înregistrarea organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă în registru se efectuează în mod cronologic, separat pentru fiecare an calendaristic.
Registrul organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă a auditorilor se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor anual, conform situaţiei din 1 ianuarie, şi se actualizează pe măsura survenirii modificărilor
    [Pct.791 introdus prin HG500 din 06.07.12, MO143-148/13.07.12 art.547]
80. Controlul asupra procesului de instruire profesională continuă a auditorilor se organizează de către Consiliu.